POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

(Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO)

 

1. Dane administratora danych osobowych

Biuro Rachunkowe FORPUS Agnieszka Formela z siedzibą w Gdyni 81-583, przy ul. Wzgórze Bernadowo 169, tel.: 503-048-430, E-mail: agnieszka.formela@forpus.pl, www.forpus.pl. Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

2. Źródło danych osobowych

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno od źródła pierwotnego (od Ciebie samego), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego). Podałeś nam swoje dane osobowe w związku z realizacją usług.

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO) , ponieważ jest to niezbędne do:

  • zawarcia a następnie realizacji postanowień zawartych w ramach umowy o współpracy (usługi
    rachunkowo-księgowe)
  • występowania w imieniu naszego Klienta przed urzędami
  • w ramach prowadzonej z nami korespondencji
  • windykacji należności
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych
  • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych
  • spełnienia wymogów z innych sprawozdawczości
  • podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Biuro Rachunkowe FORPUS Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z Biurem Rachunkowym FORPUS wymagamy podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu E-mail, jeżeli jest to wystarczające do wykonania usługi. W celu zawarcia i /lub wykonania zawartej z Tobą umowy możemy również żądać od Ciebie podania nr telefonu, numeru PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Tobą żadnych relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

6. Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją wycofać przesyłając w drodze E-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i / lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Biura Rachunkowego FORPUS.

 

7. Okres przechowywania danych osobowych

Biuro Rachunkowe FORPUS przechowuje Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji świadczenia umowy o współpracy. Dodatkowo dane mogą być przechowywane dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Biuro Rachunkowe FORPUS zobowiązane jest do zachowania danych na podstawie obowiązujących przepisów.

 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Biuro Rachunkowe FORPUS nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób automatyczny.